Projekty

Kliknij belkę tytułową by otworzyć/zamknąć projekt

 

 „Konkurs „GRANT NA LEPSZY START 2017”

Grant na lepszy start 2017 to zadanie realizowane wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji projektu p.t. „KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017” zwanego dalej Projektem.  Fundacja Amazonki Łódź Centrum otrzymała taki GRANT

Umowa O Wsparcie Mikrodotacją NR 14/2017/FIO/OPUS w wysokości złotych 4500.     

                                                  

Głównym celem projektu jest:

 • Wzrost wiedzy i świadomości społeczności lokalnej – w różnym wieku, głównie kobiet po 50 roku życia, w zakresie prawidłowego samobadania piersi.
 • Kontroli i profilaktyki. ukształtowanie nawyków prozdrowotnych – prelekcje, akcje.
 • Zmniejszanie bariery strachu, lęku i stresu z wykonaniem badania.
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie profilaktyki jak i leczenia raka piersi wśród łodzianek.
 • Aktywizacja społeczna i integracja beneficjentek projektu, poprzez udział w bieżących działaniach Fundacji związanych m.in. z realizacją projektu.
 • Rozpowszechnianie wiedzy o środowisku Amazonek w zakresie bieżącej wiedzy na temat profilaktyki, rehabilitacji, nowoczesnych metod leczenia raka piersi.
 • Zasad refundowania leków, również poprzez rozdawania broszur, ulotek co ma zwiększyć wiedzę i świadomość. Celem takich spotkań jest podnoszenie wiedzy na temat nowoczesnych metod dbania o zdrowie i jego podtrzymywania. W efekcie zmniejszenie bariery strachu, lęku i stresu związanego z wykonaniem badania.
 • Integracja środowisk, utożsamianie się z grupą.
 • Zwiększenie wiedzy dla osób niepełnosprawnych i wzmocnienie ich roli w życiu społecznym.
 • Zorganizowanie warsztatu profilaktyczno- edukacyjnego, w którym liczymy, że weźmie udział 50 osób dla, których przygotujemy do wypełnienia ankietę ewaluacyjną, listy obecności.
 • Wnioski podsumowujące spotkanie. Wykonanie 50 badań profilaktycznych – pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego.
 • Zakup profesjonalnego fantomu piersi do pokazów samobadania piersi.  
 • Pokaz i wykład z masażu limfatycznego.
 • Warsztat psychologa m.in. jak radzić sobie ze stresem.
 • Koordynacja i obsługa realizacji projektu-wolontariat.        

Wsparcie – coaching

Fundacja Amazonki Łódź Centrum otrzymała wparcie w postaci: coachingu/doradztwa oraz udzielonego pakietu rozwojowego w wysokości 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik: UMOWA nr 11/pakiet rozwojowy/ŁÓDŹ/2018 zawarta w dniu 01 maja 2018 r.
Wsparcie, o którym mowa, udzielane jest w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego .
Wsparcie w realizacji udzielanego pakietu rozwojowego, udzielane będzie od 01.03.2018 do 31.12.2018.

Fundacja Amazonki Łódź Centrum/Realizator nie otrzymuje kwoty 5000 zł. na swój rachunek bankowy, ponieważ wydatkowanie pakietu rozwojowego odbywa się przy udziale Operatora, co oznacza, że wszystkie dokumenty księgowe wystawiane są na Operatora, w tym Operator a nie Realizator jest stroną zawieranych umów.

Płatności za rachunki/faktury płatne przelewem/gotówką dokonuje sam Operator.  Z przyznanej dotacji 5000 zł.
zrealizowany został Event prozdrowotny „WYGWIZDAĆ RAKA” nt. profilaktycznych badań w kierunku raka piersi jak i zdrowego stylu życia. 

Również w ramach realizacji eventu zakupiony został sprzęt, który posłuży Fundacji na wiele lat. Zakupiono: laptop, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem projekcyjnym, tablica edukacyjna z fantomem piersi do nauki samobadania piersi, ulotki, plakaty i inne opłaty.

Po zakończeniu i rozliczeniu projektu, sprzęt/wyposażenie zostanie przekazany przez Operatora na rzecz Realizatora.

Wsparcie z mikrodotacją

Fundacja Amazonki Łódź Centrum zawarła w dniu 25 lipca 2018 z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, umowę Nr 18/2018/MPM_019. Miejski Program Mikrodziałań to zadanie realizowane przez OPUS ze środków Miasta Łodzi.
Przedmiotem umowy jest wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych, poprzez dofinasowanie projektu Fundacji AŁC pt. „Profilaktyka zdrowia i  ruchu/ZUMBA”, zorganizowanym 06.X.2018. dla młodzieży szkolnej, ich rodzin i lokalnej społeczności.

Z dofinansowania 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) oprócz zorganizowanej imprezy, zakupiono: aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający z mikrofonami, przekroje 2 fantomów, macicy i piersi, nagrody, i inne opłaty.
Projekt został zrealizowany i rozliczony do 17.XII.2018r.