Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Amazonki Łódź Centrum, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Annę Sitarską i Anetę Michalak zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia piątego października, roku dwa tysiące szesnaście (05.10.2016), sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kozłowską w kancelarii notarialnej przy

al. Kościuszki 99 za numerem repertorium ….

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr46 poz.203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§4

 Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.

§5

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w dowolnym języku obcym.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona i wspierana we współpracy innych organizacji pożytku publicznego działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, kluby, a także przystępować do spółek, federacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i gospodarczych.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

§6

Fundacja używa nazwy: Fundacja Amazonki Łódź Centrum.

§7

Fundacja może zamiennie używać nazwy: Amazonki Łódź Centrum.

§8

 Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

 

 

Rozdział II

Cele, zasady i formy działania Fundacji

§9

Fundacja została powołana w celu:

1. Prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu profilaktyki ochrony i promocji zdrowia, wsparcia, informacji jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej.
2. Ochrony zdrowia pacjentów onkologicznych oraz ich rehabilitacji.
3. Działalności oświatowej i informacyjnej w zakresie chorób onkologicznych.
4. Przeprowadzania konsultacji społecznych w różnych formach.
5. Pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonych społecznie.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej człowieka adekwatnie do wieku, stopnia sprawności  i zainteresowania.
2. Organizowanie akcji w różnych dziedzinach życia społecznego m.in.: edukacja, profilaktyka, integracja europejska, ochrona zdrowia.
3. Działania sponsoringowe.
4.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Działalność projektową i wydawniczą.

§11

 Fundacja Amazonki Łódź Centrum prowadzi swoją działalność statutową w formie działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej.

1. Działalnością nieodpłatną Fundacji może być:

a) prowadzenie w różnych formach działalności informacyjnej, strony internetowej; organizowanie i akcji społecznych i edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych oraz kampanii dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin;
b) organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;
c) angażowanie do realizacji, promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
d) organizowanie i szkolenie sekcji wolontariuszek jako grup wsparcia i samopomocy;
e) włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie raka piersi;
f) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
g) udział w programach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w szkołach, zakładach pracy i instytucjach;
h) organizowanie spotkań, szkoleń, sympozjów, konferencji, pikników, marszy, rajdów, integrujących środowisko po leczeniu raka piersi;
i) organizowanie spotkań „problemowych”, imprez kulturalnych, sportowych dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i seniorów;
j) organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami, związanych z problematyką zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych;
k) prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania;

2. Działalnością odpłatną Fundacji może być: działalność edukacyjna, informacyjna i wydawnicza na wszelkich nośnikach; wydawanie książek, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów, fotografii, pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji, dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych; organizowanie terapii ruchem, rehabilitacji;

§12

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

 

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji
 

§13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a)  darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych;
b)  dotacji, subwencji oraz grantów;
c)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku Fundacji;
d) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
e)  odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
f) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

2. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z :

a) majątku własnego Fundacji
b) dochodów z operacji finansowych;
c) odpisy podatku dochodowego przekazywane przez osoby fizyczne;

d) inne wpłaty dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
e) wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundacje na podstawie zezwoleń;
f) zaciągania pożyczek;
g) działań sponsoringowych;
h) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez Sąd;
i) grantów, programów funduszy różnych podmiotów w tym unijnych;

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

1.Dochody uzyskane przez Fundację są przeznaczona w całości na realizowanie celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§17

1.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa  składa Zarząd Fundacji. 

§18

 
Fundacja nie może:

1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji.

2.Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich.

3.Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji.

§19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

Rozdział IV

Organy Fundacji
 

§20

Władze Fundacji:
1.  Zarząd Fundacji,
2.  Rada Fundacji

 
Rada Fundacji
 

§21

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Zadania i kompetencje Rady Fundacji:

a) nadzór nad działalnością Fundacji;
b) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji;
c) rozpatrywania rocznego sprawozdania Zarządu z działalności i udziela mu absolutorium;
d) udziela pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów;

2.W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 7 członków.

3.Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Prawo do powołania

nowego członka Rady, w miejsce członka Rady, którego członkostwo wygasło

przysługuje pozostałym członkom Rady, a w razie braku powołania  takiego Członka Rady – Fundatorowi.

4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czteroletnią kadencję;

 
Członkowie Rady Fundacji:

a) pełnią funkcję honorowo;
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji;
c) funkcję Członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję;

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: ustąpienia, odwołania lub śmierci.

 
Zarząd Fundacji
 

§22

1.Zarząd Fundacji, zwanej dalej Zarządem, składa się z 1 do 5 osób, powoływanych na siedmioletnią kadencję.
2.Fundator może być członkiem Zarządu;
3. Funkcję Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały.
5. Powoływanie kolejnych kadencji zarządu należy do stałych kompetencji Fundatorów.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: pisemnej rezygnacji lub śmierci.
8. Zarząd Fundacji może być wynagradzany z dochodów Fundacji. Wysokość wynagrodzenia ustalą Fundatorzy.
9. Zarząd Fundacji może uczestniczyć i korzystać z wszelkich projektów i programów
realizowanych przez Fundacje.

§23

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatorów. Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa lub wiceprezesów.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§24

1. Zarząd Fundacji:

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, realizuje cele statutowe;
b) sporządza plany działania Fundacji w tym finansowe;
c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,  przyjmuje darowizny, spadki i zapisy;
d) powołuje doradców merytorycznych;

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 
Sposób Reprezentacji
 

§25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezesi Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu co najmniej dwóch łącznie.

 
Rada Programowa Fundacji
 

§26

1. Rada składa się z nieograniczonej liczby członków.
2. Rada jest organem doradczym dla pozostałych organów Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą być konsultantami medycznymi Fundacji.
4. Kadencja Członków Rady Programowej jest nieograniczona.
5. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd.

 
Zmiana statutu
 

§27

Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmiany statutu może dokonywać Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.

 
Likwidacja Fundacji
 

§28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych do Fundacji celach.