Statut

 Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

1.     Fundacja pod nazwą Fundacja Amazonki Łódź Centrum, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Annę Sitarską i Anetę Michalak zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia piątego października, roku dwa tysiące szesnaście (05.10.2016), sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kozłowską
w kancelarii notarialnej przy al. Kościuszki 99 za numerem repertorium A nr 2245/2016

2.     Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1491 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 §3


Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§4

Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.

§5

1.     Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić  działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, może posługiwać się   tłumaczeniem nazwy w dowolnym języku obcym.

3.     Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona i wspierana we współpracy innych organizacji pożytku publicznego działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.     Fundacja może tworzyć oddziały, filie, kluby, a także przystępować do spółek,  federacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i gospodarczych.

5.     Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

 §6

Fundacja używa nazwy: Fundacja Amazonki Łódź Centrum.

 §7

Fundacja może zamiennie używać nazwy: Fundacja AŁC.

 §8

 Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

 Rozdział II

Cele, zasady i formy działania Fundacji

§9

Fundacja działa w celu:

1)    ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności w zakresie chorób onkologicznych,

2)    wspierania działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i badawczej
w obszarze onkologii,

3)    zwiększania dostępności oraz standardów leczenia chorób onkologicznych,

4)    wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej,

5)    wspierania działalności edukacyjnej, oświatowej i informacyjnej w zakresie chorób onkologicznych,

6)    szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod  leczenia chorób onkologicznych,

7)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności osób i rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną,

8)    rzecznictwa i ochrony praw pacjentów onkologicznych oraz reprezentowania ich interesów,

9)    dobroczynności (charytatywności, filantropii),

10) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom,

11) równych praw kobiet i mężczyzn,

12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego,

13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

14) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

15) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

16) integracji międzynarodowej, w tym europejskiej,

17) integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej,

18) wspierania rozwoju nowoczesnych technologii,

19) wspierania rozwoju terenów wiejskich,

20) promocji wolontariatu,

21) działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§10

  1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa,
    w tym w szczególności osób dotkniętych chorobami onkologicznymi, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, seniorów, dzieci
    i młodzieży.
  2. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działalność statutową w formie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej w następującym zakresie:

1)    organizowanie akcji społecznych, edukacyjnych, informacyjnych
i profilaktycznych oraz kampanii, w tym za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i internetu (94.99.Z),

2)    angażowanie do realizacji, promocji statutowych celów Fundacji osób znanych,  przedstawicieli mediów i środowisk twórczych (94.99.Z),

3)    przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach (94.99.Z),

4)    włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie chorób onkologicznych (94.99.Z),

5)    doraźne sprawowanie organizowanie i sprawowanie opieki w miejscu zamieszkania nad osobami chorującymi onkologicznie (88.10.Z),

6)    reprezentowanie pacjentów chorujących onkologicznie (94.99.Z),

7)    świadczenie osobom chorującym onkologicznie i ich rodzinom wsparcia
w podstawowych sprawach urzędowych (94.99.Z)

8)    udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom potrzebującym wsparcia (88.99.Z),

9)    organizowanie terapii ruchem, rehabilitacji, fizjoterapii (86.90.A),

10) organizowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych, centrów terapeutycznych (86.90.A),

11) udzielania wsparcia w procesie organizowania zaopatrzenia w wyroby medyczne
protezy, sprzęt medyczny, itp. (88.99.Z),

12) opracowywanie, wdrażanie lub udział w programach na rzecz walki z chorobami onkologicznymi (94.99.Z) ,

13) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, itp. (85,59.B),

14) organizowanie pikników, marszy, rajdów, wycieczek, i innych imprez integracyjnych (93.21.Z),

15) organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, sportowych, itp. (93.21.Z),

16) współpraca ze specjalistami, którym bliskie, w ramach specjalizacji, są cele statutowe Fundacji (94.99.Z),

17) prowadzenie poradnictwa czynnego, w tym w formie telefonu zaufania (86.90.E),

18) organizowanie czasu wolnego, w tym organizowanie kółek zainteresowań (94.99.Z),

19) wydawanie książek, periodyków, magazynów, broszur, ulotek, katalogów, fotografii,  pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji, dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych, w tym udostępnianych w trybie on-line (58.1),

20) organizowanie wolontariatu, w tym również szkolenie wolontariuszy (94.99.Z),

21) organizowanie staży, praktyk (88.99.Z),

22) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej, organizacjami pozarządowymi, szkołami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji (94.99.Z),

23) wspieranie merytoryczne, finansowe bądź rzeczowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (94.99.Z),

24) organizowanie zbiórek publicznych (94.99.Z),

25) sprzedaż przedmiotów darowizny (94.99.Z).

 

3.     Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1-24

 

4.     Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie,
o którym mowa w ust. 2 pkt. 1-4, 6-7, 14-15, 18-19, 25.

 

  Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§12

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

1.     Przychody Fundacji, z których finansowana jest jej działalność mogą pochodzić z:

1)    darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych,

2)    dotacji, subwencji oraz grantów,

3)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)    dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

5)    odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,

6)    dochodów z działalności gospodarczej, w tym z dochodów z majątku Fundacji,

7)    nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez Sąd,

8)    innych źródeł prawem przewidzianych.

  

2.     Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich  celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

1.     Dochody  uzyskane przez Fundację są przeznaczona w całości na realizowanie celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

2.     Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

3.     Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

§15

1.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2.     W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

§16

 Fundacja nie może:

 

1)    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej Fundatorów, członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)    przekazywania jej majątku na rzecz jej Fundatorów, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywać jej majątku na rzecz jej Fundatorów, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§17

 

Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

 

§18

 

1.       Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku
do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

2.       Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany, zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.

3.       Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądź ograniczonym zakresie zgodnie z następującymi kodami PKD:

1)    47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona na aukcjach internetowych.

2)    85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

3)    63.99.Z    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

4)    77.40.Z    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

5)    73.11.Z    Działalność agencji reklamowych

6)    73.12.B    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

7)    73.12.C    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych (Internet)

8)    73.12.D   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

9)    77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

10) 77.29.Z wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego,

11) 79.11.B    Działalność pośredników turystycznych

12) 79.12.Z    Działalność organizatorów turystyki

13) 79.90.C    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

14) 82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

15) 82.92.Z    Działalność związana z pakowaniem

16) 82.99.Z    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

17) 84.12.Z    Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

18) 85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

19) 86.90.A   Działalność fizjoterapeutyczna

20) 86.90.E    Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

21) 88.10.Z    Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych

22) 88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

4.       Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, zmiana zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację bądź jej zawieszenie nie wymaga zmiany Statutu, chyba że zakres działalności gospodarczej jaką będzie miała prowadzić Fundacja nie będzie mieścił się w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

5.       Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

6.       Fundacja nie może angażować wolontariuszy do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział V

Organy Fundacji

§19

Organami Fundacji są:

1)    Rada Fundacji,

2)    Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§20

1.     Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem kontrolnym Fundacji. Rada jest organem Fundacji odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2.     Zadania i kompetencje Rady:

1)    kontrola nad działalnością Fundacji;

2)    sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji;

3)    rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;

4)    rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;

5)    udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium.

3.     W skład Rady wchodzi od 2 do 3 członków. Fundator może być członkiem Rady.

4.     Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

5.     Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd Fundacji. Prawo do powołania nowego członka Rady, w miejsce członka Rady, którego członkostwo wygasło przysługuje pozostałym członkom Rady. W przypadku jednoczesnego ustąpienia przez wszystkich członków Rady nowych członków Rady powołuje Zarząd Fundacji.

6.     Członkowie Rady:

1)    nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7.     mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

8.     Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1)    pisemnej rezygnacji,

2)    powołania do Zarządu,

3)    odwołania,

4)    pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z którymkolwiek Członkiem Zarządu Fundacji,

5)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)    śmierci.

9.     Radzie służy prawo odwołania Członka Rady. Odwołanie Członka Rady dokonywane jest w drodze jednomyślnej uchwały, w każdym czasie w razie:

1)    wykonywania przez Członka Rady działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji Członka Rady,

2)    choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania tej funkcji Członka Rady,

3)    niepełnienia obowiązków Członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

4)    nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady,

5)    istotnego naruszenia postanowień Statutu,

6)    podjęcia przez Członka Rady działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

 

§21

1.     Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2.     Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach.

3.     Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz na rok, najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

4.     Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzane są protokoły podpisane przez wszystkich członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu Rady.

5.     Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6.     Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji.

7.     O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Rady.

8.     Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§22

1.     Zarząd Fundacji, zwanej dalej Zarządem,  składa się z 1 do 5 osób, powoływanych
przez Zarząd na czas nieokreślony.

2.     Fundator może być członkiem Zarządu.

3.     Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.     Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)    pisemnej rezygnacji,

2)    odwołania,

3)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)    śmierci.

5.     Zarządowi służy prawo odwołania Członka Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu dokonywane jest w drodze jednomyślnej uchwały, w każdym czasie w razie:

1)    wykonywania przez Członka Zarządu działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji członka Zarządu,

2)    choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania tej funkcji Członka Zarządu,

3)    niepełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,

4)    nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

5)    istotnego naruszenia postanowień Statutu,

6)    podjęcia przez Członka Zarządu działań sprzecznych z prawem
lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

 §23

1.     Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2.     Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Pierwsze posiedzenie Zarządu w danym roku kalendarzowym nie może odbyć się później niż 31 marca.

4.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

 §24

1.     Zarząd Fundacji:

1)    kieruje bieżącą działalnością Fundacji, 

2)    realizuje cele statutowe,

3)    sporządza plany działania Fundacji w tym finansowe,

4)    zawiera niezbędne do prowadzenia działalności umowy,

5)    sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,  przyjmuje darowizny, spadki
i zapisy,

6)    powołuje członków Rady Programowej Fundacji,

7)    sporządza i przyjmuje sprawozdania z działalności Fundacji, w tym sprawozdania finansowe Fundacji,

8)    prowadzi biuro Fundacji,

9)    składa wnioski o dofinansowanie,

10) pozyskuje środki na działalność Fundacji i realizację celów Statutowych,

11) zarządza prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą,

12) nawiązuje współpracę z podmiotami trzecimi,

13) dokonuje wszelkich innych czynności nie wymienionych powyżej,
a przewidzianych Statutem, jak również przepisami prawa.

2.     Zarząd może powoływać pełnomocników, w tym do kierowania wyodrębnioną sferą spraw  należących do zadań Fundacji.

§25

1.     Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w związku
z pełnioną funkcją bądź niezależnie od niej na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych.

2.     Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
w Zarządzie na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu.

  1. W sporze z Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.
  2. Wynagrodzenia Członków Zarządu są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Zarząd Fundacji może uczestniczyć i korzystać z wszelkich projektów i programów realizowanych przez Fundacje.

Sposób Reprezentacji

§26

 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych, jak i majątkowych, może składać każdy z Członków Zarządu działając samodzielnie.

 

Rada Programowa Fundacji

§27

1.     Rada Programowa Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków

2.     Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym dla Zarządu Fundacji.

3.     Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą być konsultantami medycznymi Fundacji.

4.     Członkowie Rady Programowej Fundacji powoływani są przez Zarząd na czas nieokreślony.

5.     Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek: pisemnej rezygnacji, odwołania bądź śmierci.

6.     Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą zostać odwołani przez Zarząd
w każdym czasie.

§28

Rada programowa Fundacji działa na podstawie Regulaminu przyjętego przez Zarząd Fundacji.

Zmiana statutu

§29

Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji.

 Likwidacja Fundacji

§30

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

3.     Środki  finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych do Fundacji celach.